Begroting 2019 gemeente Aa en Hunze: Samen doen!

Met het vaststellen van de begroting 2019 geeft het college van de gemeente Aa en Hunze concrete invulling aan de toekomstvisie en het collegeprogramma 2018 – 2022. De begroting 2019 is sluitend voor het jaar 2019. Voor inwoners blijven de lokale lasten (OZB, riool- en afvalheffing) gemiddeld in euro’s gelijk. Tevens blijft de toeristenbelasting de komende vier jaar ongewijzigd.

Snel internet en Samendoenfonds

Wethouder financiën, Co Lambert: “We zijn trots op onze sluitende begroting 2019. Net als in het collegeprogramma is de centrale lijn in de begroting: een sterke, leefbare, duurzame en vitale samenleving is van ons allemaal, en van belang voor ons allemaal. Zo zetten we bijvoorbeeld in op de beschikbaarheid van snel internet in de hele gemeente. De aanwezigheid van snel internet is geworden tot een basisbehoefte voor inwoners, ondernemers en recreanten. Niet alleen uit economisch oogpunt, zeker ook vanwege de leefbaarheid. Internet brengt voorzieningen tot aan de deur en vervult ook een steeds belangrijkere sociale functie.”

Het college gaat de verschillende subsidiemogelijkheden bundelen in het Samendoenfonds, zodat het eenvoudiger en makkelijker wordt voor inwoners om subsidie aan te vragen. Inwoners, ondernemers, verenigingen dorpsbelangen en andere organisaties kennen hun eigen omgeving, weten wat er past en nemen daarom zelf steeds vaker het voortouw. Hierdoor komen veel nieuwe vormen van samenwerking tot stand die wij van harte ondersteunen.

Enkele andere speerpunten

Het college ziet de ontwikkelingen in het sociaal domein als een belangrijk speerpunt. Steeds meer van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en daarmee invulling geven aan de transformatie in het sociaal domein. De gemeente legt de focus op het voorkomen van zorg. Het college wil meer inzetten op vergunningverlening, toezicht en handhaving en wil samen met inwoners en bedrijven werken aan het ontwikkelen van de woon- en werkomgeving, zoals de bedoeling is van de nieuwe Omgevingswet. De toekomst van de vakantieparken in de gemeente staat ook hoog op de agenda.

Verder levert Aa en Hunze samen met de provincie en andere Drentse gemeenten een bijdrage aan de landelijke energietransitie. Deze heeft als doel de uitstoot van CO2 met 49% terug te brengen in 2030. Een grote opgave waar het college haar best voor gaan doen!

Raadsvergadering

De Begroting 2019 wordt in de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018 vanaf 19.00 uur besproken.